caseVaderstadkverneland

Aktualności

Aktualności

Call Banners Newsletter Popup

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku

Płatność dla małych gospodarstw - zasady | 17.08.2023 |

W 2023 r. zostanie wprowadzona płatność dla małych gospodarstw, realizowana w ramach płatności bezpośrednich. Zgodnie z przepisami unijnymi zastępuje ona inne rodzaje płatności bezpośrednich. Co to oznacza w praktyce?

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatność dla małych gospodarstw, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją. Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha (nie więcej niż 1 125 EUR/rolnika).

Komu przysługuje płatność dla małych gospodarstw?

Płatność przysługuje rolnikom:

 • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
 • którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) ? ale tylko, jeżeli uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Niemniej jednak rolnicy ubiegający się o tę płatność nadal będą uprawnieni do uzyskania:

 • Uzupełniającej Płatności Podstawowej - dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego;
 • wsparcia w ramach II filaru WPR, np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych czy płatności zalesieniowych.

Jak uzyskać płatność?

Płatność dla małych gospodarstw będzie przyznana, jeżeli rolnik złoży żądanie (oświadczenie) przyznania tej płatności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Zmiana w zakresie płatności ekologicznych

W odniesieniu do zmiany w 2023 r. w zakresie płatności ekologicznych (działanie: Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz interwencja: Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027) należy mieć na względzie, że w przypadku ww. działania i interwencji zmienione zostaną zasady przyznawania płatności ekologicznych do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych: Obniżony zostanie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalny poziom obsady wymagany przy ubieganiu się o płatności ekologiczne do takich upraw.

Oznacza to, że:

W przypadku rolników ubiegających się o płatności ekologiczne w ramach działania: Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 będzie to oznaczało możliwość łatwiejszego spełnienia warunku minimalnej obsady oraz otrzymania płatności do większej powierzchni upraw paszowych w ramach już realizowanego zobowiązania.

W przypadku rolników ubiegających się o płatności ekologiczne w ramach interwencji: Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027 ? poza możliwością łatwiejszego spełnienia warunku minimalnej obsady dla upraw paszowych i TUZ rolnicy będą mieli także możliwość zgłoszenia do płatności dodatkowych powierzchni w ramach tych upraw w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Premia dla młodych rolników - wkrótce start naboru | 16.08.2023 |

Premia dla młodych rolników - wkrótce start naboru

16.08.2023

30 sierpnia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o pomoc dla młodych osób (w wieku do 40 lat) rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Wnioski będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 29 września. Nabór ten odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027. Premię w wysokości 200 tys. zł będzie mógł otrzymać rolnik, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne, w tym wnioski o przyznanie pomocy, są dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dopłaty do zbóż i nasion oleistych | 08.08.2023 |

 • pomoc dla producentów pszenicy lub gryki
 • pomoc dla producentów pszenicy, gryki oraz kukurydzy
 • pomoc dla producentów innych zbóż
 • Pomoc dla producentów pszenicy lub gryki

  Kto jest uprawniony do pomocy

  O powyższą pomoc może ubiegać się producent rolny, który m.in.:

 • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 • który dokonał sprzedaży pszenicy lub gryki podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;
 • który złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

Jakie dokumenty musi złożyć

Wniosek o pomoc.

Do wniosku o pomoc producent rolny będzie zobowiązany dołączyć m.in.:

 • kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub gryki podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu.

Spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników dołącza do wniosku, o pomoc oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. ? Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.<\p>

Gdzie i do kiedy musi je złożyć

Wniosek wraz z załącznikami o powyższą pomoc producent rolny może składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego raz do dnia 31 lipca 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

? Ile i za co może otrzymać

Pomoc nie będzie mogła przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki:

1.do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., pomniejszonej o powierzchnię upraw pszenicy i gryki, do której przyznano pomoc, o której mowa w § 13zt ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów oraz

2. stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z dokumentów i liczby:

a) 5,5 - w przypadku pszenicy,

Wysokość stawki wynosi:

1. 2200 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy, w przypadku sprzedaży pszenicy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 14 maja 2023 r.;

2. 3025 na 1 ha powierzchni upraw pszenicy, w przypadku sprzedaży pszenicy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;

3. 875 na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

4. 805 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

5. 700 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 4.

Suma powierzchni upraw nie może być większa niż 300 ha pomniejszone o powierzchnię upraw, do której producentowi rolnemu przyznano pomoc, o której mowa w § 13zt ust. 1, oraz o powierzchnię upraw, do której przyznano pomoc na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

Pomoc dla producentów pszenicy, gryki oraz kukurydzy

Kto jest uprawniony do pomocy

O powyższą pomoc może ubiegać się producent rolny, który m.in.:

 • złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 2022 r.;
 • dokonał sprzedaży pszenicy, gryki lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r.,
 • poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy, gryki lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy.

Jakie dokumenty musi złożyć

Wniosek o pomoc.

Do wniosku o pomoc producent rolny będzie zobowiązany dołączyć m.in.:

- kopie faktur VAT lub ich duplikaty dokumentujące sprzedaż w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. pszenicy, gryki lub kukurydzy do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotów skupujących zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą,

- oświadczenie o poniesieniu dodatkowych kosztów w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy, gryki lub kukurydzy spowodowanej agresją Rosji wobec Ukrainy.

W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników dołącza do wniosku, o pomoc oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. ? Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

Gdzie i do kiedy musi je złożyć

Wniosek wraz z załącznikami o powyższą pomoc producent rolny może składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego do 30 czerwca 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Ile i za co może otrzymać

Pomoc nie będzie mogła przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, gryki lub kukurydzy:

1. do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., pomniejszonej o powierzchnię upraw pszenicy, gryki, oraz o powierzchnię upraw kukurydzy, do której przyznano pomoc na podstawie § 13zw ww. rozporządzenia Rady Ministrów oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, oraz

2. stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, liczby ton gryki lub liczby ton kukurydzy wynikającej z dokumentów i liczby:

a) 5,5 w przypadku pszenicy,

b) 7 w przypadku kukurydzy,

c) 1,6 w przypadku gryki.

Wysokość stawki wynosi:

1.1375 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

2. 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

3. 875 na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

4. 1265 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

5. 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

6. 805 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

7. 1100 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 4;

8. 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 5;

9. 700 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 6.

Suma powierzchni upraw do których może być stosowana pomoc nie może być większa niż 300 ha pomniejszone o powierzchnię upraw, do której producentowi rolnemu przyznano pomoc, o której mowa w § 13zw ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów oraz o powierzchnię upraw, do której przyznano pomoc na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha określa się na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, o pomoc.

Pomoc dla producentów innych zbóż oraz nasion oleistych

Kto jest uprawniony do pomocy

do pomocy uprawniony jest rolnik lub jego małżonek, który:

 • ma nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów (EP),
 • w 2022 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i wykazał w tym wniosku powierzchnię upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku,
 • dokonał udokumentowanej fakturami VAT (lub VAT RR) sprzedaży:
 • żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 15 lipca 2023 r. lub
 • kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietna 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pomoc przysługuje tylko w przypadku sprzedaży zbóż, rzepaku lub rzepiku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu, przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych lub skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Do pomocy uprawniona jest również spółdzielnia produkcji rolnej lub spółdzielnia rolników.

Pomocy nie przyznaje się rolnikowi będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Jakie dokumenty musi złożyć

Pomoc przyznaje się na wniosek rolnika złożony w formie elektronicznej do ARiMR (system elektroniczny Agencji). Do wniosku rolnik dołącza faktury VAT potwierdzające sprzedaż zboża lub rzepaku lub rzepiku w ww. okresie (w przypadku rolników ryczałtowych fakturę VAT RR wystawia podmiot skupowy).

Gdzie i do kiedy musi je złożyć

Wnioski składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 1 czerwca br. do 31 lipca br.

Ile i za co może otrzymać

Stawki pomocy, wynoszą:

 • dla upraw położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim
  • 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku,
  • 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta,
  • 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych.
 • dla upraw położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim
  • 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku,
  • 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta,
  • 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych.
 • dla upraw położonych w pozostałych województwach
  • 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku,
  • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta,
  • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych.

Pomoc przyznaje się maksymalnie w odniesieniu do ilości sprzedanych zbóż, rzepaku lub rzepiku (udokumentowanej fakturami), którą to ilość mógł otrzymać rolnik z powierzchni upraw zgłoszonej w 2022 r. do płatności bezpośrednich uwzględniając średni plon (tony/ha) wg GUS.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ruszyła wypłata wsparcia dla rolników, którzy sprzedali pszenicę lub grykę po 14 kwietnia | 07.08.2023 |

W pierwszym dniu realizacji wypłat ARiMR przekazała blisko 58 mln zł rolnikom, którzy sprzedali pszenicę lub grykę między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. Pieniądze trafiły na konta bankowe 2,64 tys. producentów rolnych.

Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana. W przypadku pszenicy istotny jest termin sprzedaży zboża, a jeśli chodzi o grykę, pod uwagę bierze się również województwo, w którym położone jest gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie. Stawki dofinansowania to:

 • 2 200 zł/ha pszenicy - w przypadku jej sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.;
 • 3 025 zł/ha pszenicy - w przypadku jej sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.;
 • 875 zł/ha gryki - w przypadku upraw położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
 • 805 zł/ha gryki - w przypadku upraw położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 700 zł/ha - w przypadku upraw położonych w pozostałych województwach

Pomoc nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r. (jednak nie więcej niż 300 ha); przy czym powierzchnia ta będzie pomniejszona o tę, do której rolnik otrzymał wsparcie w ramach wcześniejszego naboru wniosków, który zakończył się 30 czerwca;
 • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika 5,5 (w przypadku pszenicy) lub 1,6 (w przypadku gryki).
 • Gdy o wsparcie ubiegają się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, należy pamiętać o wymogu przejścia przez nie w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, o którym mówi Prawo spółdzielcze. W przypadku tych organizacji limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn liczby jej członków i 300 ha.

Budżet

Budżet wynosi 2 mld zł. Jeżeli okaże się, że pula środków nie będzie wystarczająca, zostanie ona zwiększona, tak aby wszyscy, którzy spełniają warunki do otrzymania pomocy, ją uzyskali.

Dla kogo wsparcie

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowały, do 31 lipca 2023 r., wnioski od producentów pszenicy i gryki, którzy sprzedali ziarno między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. O taką pomoc ubiega się ponad 117 tys. rolników. Zdecydowanie najwięcej, bo ponad 24 tys. prowadzi gospodarstwa na Lubelszczyźnie, nieco ponad 12 tys. na Mazowszu, a blisko 12 tys. w Wielkopolsce. Dokumenty można było składać osobiście w placówkach ARiMR, przez platformę ePUAP, za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl. Wnioski z załącznikami można było także nadawać rejestrowaną przesyłką pocztową, dlatego na ostateczne dane będzie trzeba jeszcze poczekać.

O pomoc mogli się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali w okresie od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. Co istotne, nabywcą musi być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim, a także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcja musi zostać potwierdzona fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał siewny - pomoc | 03.08.2023 |

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na pomoc finansową związaną z kryzysem wojennym do 14 sierpnia. Pomoc ta jest dostępna dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Kandydat na otrzymanie pomocy powinien spełniać kilka warunków, w tym m.in. zakupienie materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. oraz złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2023 r.

Wysokość dopłat wynosi:

 • 200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
 • 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi, z wyłączeniem soi;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Budżet programu wynosi 210 mln zł, a pomoc może być obliczona dla powierzchni do 50 ha. W przypadku przekroczenia budżetu programu, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy oraz wzór wniosku o jej przyznanie są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Super oferta od producenta AGRARIUS. Efektywny rozkład resztek pożniwnych

Specjalistyczny, wysoce skuteczny nawóz azotowy z mikroelementami i kwasami humusowymi przeznaczony do stosowania na resztki pożniwnej we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, warzywnych i sadowniczych. Preparat poprzez odpowiednio dobrane składniki szybko i skutecznie pomaga w rozkładzie materii organicznej pozostałej na polu po uprawach (pnie, korzenie, liście itp.). Ponadto sprzyja rozwojowi pożytecznej mikroflory saprofitycznej w glebie, uczestniczącej w rozkładzie resztek pożniwnych i przekształcaniu ich w substancje pokarmowe dla roślin i próchnicę.

Zalety stosowania:

 • Stymulacja mikroorganizmów glebowych do szybkiego namnażania się.
 • Równomierne pokrycie materii organicznej i łatwe do niej przyleganie.
 • Zapobieganie wypłukiwaniu składników z gleby i udostępnianie ich roślinom.
 • Dostarczanie azotu niezbędnego mikroorganizmom do rozwoju i rozkładu materii organicznej.
 • Zapewnienie mikroelementów przyspieszających rozkład ligniny i celulozy.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. Jeżeli są Państwo zainteresowani, dowiedz się o specjalnej cenie.

Kontakt:
Tomasz Kaźmierczak
tel. 606 396 182
e-mail: t.kazmierczak@agromarketwiewiecko.pl

Promocja rzepaku ozimego KWS

1 000 zł za zakup 5 j.s. KWS LAUROS F1. 500 zł za zakup 5 j.s. ADELMO KWS F1 lub UMBERTO KWS F1. Warunki promocji: Akcja promocyjna skierowana jest do gospodarstw rolnych. Kup 5 j.s. KWS LAUROS F1 a otrzymasz rabat 1 000 zł. Kup 5 j.s. UMBERTO KWS F1 lub ADELMO KWS F1 a otrzymasz rabat 500 zł. Zarejestruj dowód zakupu minimum 5 jednostek siewnych ww. odmian rzepaku ozimego na portalu www.polepromocji.pl do 30.09.2023. KWS wypłaci rabat na Twój rachunek bankowy, podany na www.polepromocji.pl, najpóźniej do 31.10.2023. Rabat doliczany jest do każdego zakupu 5 j.s. ww. odmian rzepaku ozimego. Nie podlega promocji zakup łączony, np. 2 j.s. UMBERTO KWS i 3 j.s. ADELMO KWS.

Kontakt: Tomasz Kaźmierczak tel. 606 396 182 e-mail: t.kazmierczak@agromarketwiewiecko.pl Bartosz Konecki tel. 692 456 060 e-mail: b.konecki@agromarketwiewiecko.pl

Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Skorzystaj z naszej promocji i zyskaj więcej z KWS!

Briefing Prasowy Ministra Roberta Telusa: Aktualizacje Dotyczące Szacowania Szkód Powstałych W Wyniku Suszy

Rolnik będzie musiał złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, tak jak to ma miejsce od 2020 r., za pośrednictwem aplikacji ?Zgłoś szkodę rolniczą?. Aplikacja zostanie ponownie uruchomiona około 20 lipca br.

Aplikacja jest obecnie poprawiana i ponownie ruszy około 20 lipca. Odpowiadając na pytania rolników, informuję, że nie przeszkadza, jeżeli zebrali już zboże. Jeżeli chodzi o aplikację, to można oszacować szkody również po zbiorach. Naszym celem jest wypracowanie takiej aplikacji, aby była ona funkcjonalna i pozwalała na obiektywne szacowanie strat ? powiedział minister Robert Telus.

Jeżeli jednak poszkodowany w wyniku suszy rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, wówczas powinien zgłosić to, tak jak w przypadku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie.

Jeżeli różnica między szacunkami aplikacji i komisji nie będzie większa niż 25proc., będziemy wypłacać wyższą kwotę odszkodowania ? poinformował minister.

Przepisy prawa z zakresie powoływania komisji szacujących straty są obecnie na końcowym etapie procedowania. Minister zaznaczył, ze rozporządzenie będzie podpisane jutro.

Na podstawie wniosku rolnika i raportu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję aplikacja "sporządzi" protokół lub kalkulację.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dopłaty do nawozów

Wsparcie skierowane jest do rolników, którzy w okresie od 16 maja 2022 r. do 15 maja 2023 r. zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Zakup musi być udokumentowany.

Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy złożyli w 2023 r. wniosek o płatności bezpośrednie.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu:

 • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatność bezpośrednią powierzchni upraw, jednak nie większej niż 300 ha i stawki pomocy;
 • liczby zakupionych ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r., i różnicy ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r., oraz średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogloszenia-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

Stawka pomocy będzie wynosiła:

 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk;
 • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych.

Z pomocy wyłączone są powierzchnie, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania ?Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Promocja na żyto hybrydowe KWS

Promocja na żyto hybrydowe KWS

Przypominamy Państwu o promocji na żyto hybrydowe KWS!

Jesteśmy dystrybutorem żyta hybrydowego KWS i chcielibyśmy zaprosić Cię do skorzystania z naszej aktualnej promocji.

Oferujemy następujące odmiany żyta hybrydowego KWS:

 • Berado
 • Serafino
 • Igor
 • Gilmor

Jeśli jest zainteresowany ofertą, skontaktuj się z nami.

Tomasz Kaźmierczak tel. 606 396 182 e-mail: t.kazmierczak@agromarketwiewiecko.pl

Bartosz Konecki tel. 692 456 060 e-mail: b.konecki@agromarketwiewiecko.pl

PROMOCJA: Kup 15 j.s. żyta hybrydowego KWS i otrzymaj 250 zł na konto!

 • Promocja skierowana jest do gospodarstw rolnych.
 • Objęte są wszystkie odmiany żyta hybrydowego KWS z oferty 2023.
 • Za każdy zakup 15 j.s. żyta hybrydowego KWS otrzymasz rabat 250 zł na konto.
 • Zarejestruj zakup materiału siewnego na portalu www.polepromocji.pl do 31 października 2023 r.
 • KWS wypłaci rabat na Twoje konto do 30 listopada 2023 r.

Jakie są dopłaty do paliwa w 2023 roku

Do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku uprawnieni są producenci rolni w odniesieniu do użytków rolnych oraz bydła, świń, kóz, owiec i koni.

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 roku złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza (lub prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wzór wniosku w odniesieniu do użytków rolnych oraz bydła został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

Natomiast w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni, formularz wniosku udostępniony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do wniosku o zwrot podatku w odniesieniu do użytków rolnych oraz bydła dołącza się:

 • faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów na 1 hektar użytków rolnych i 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła;
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku.

Do wniosku o zwrot podatku w odniesieniu do świń, kóz i owiec dołącza się:

 • faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 4 litrów na 1 sztukę świń oraz 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową owiec i kóz;
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku.

Do wniosku o zwrot podatku w odniesieniu do koni dołącza się:

 • faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową koni;
 • oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Stawka zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. do pozostającego w dyspozycji producenta rolnego limitu na II nabór wniosków w odniesieniu do użytków rolnych i bydła oraz limitu w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni wynosi 2,00 zł na litr oleju napędowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz 1,46 zł na litr oleju napędowego dla dużych przedsiębiorców.

Stawka zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni wynosi 1,20 zł na litr oleju napędowego.

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wyda decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 2 do 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agromarket Wiewiecko: Twoje Centrum Rolnicze | Maszyny Case, Nawozy i Ziarna Wysokiej Jakości

Sukces każdego rolnika zależy od wyboru odpowiedniego partnera i stosowania wysokiej jakości sprzętu rolniczego. Niezawodne maszyny, takie jak produkty renomowanej marki Case, są kluczem do zwiększenia wydajności i efektywności produkcji.

W Agromarket Wiewiecko rozumiemy, jak ważny jest ten aspekt w nowoczesnym rolnictwie. Oferujemy kompleksową obsługę, która obejmuje profesjonalne doradztwo, sprzedaż najnowszego sprzętu, bezbłędne serwisowanie i jakościowe naprawy.

Ale nasze usługi wykraczają poza technologie. Oferujemy szeroki asortyment wysokiej jakości nawozów i środków ochrony roślin od światowych liderów. Te narzędzia zapewniają zdrowie Twoich roślin i chronią je przed szkodnikami i chorobami.

Agromarket Wiewiecko oferuje usługi zakupu i sprzedaży ziarna, pomagając znaleźć korzystne rynki dla Twoich produktów. Ponadto u nas znajdziesz najwyższej jakości nasiona rzepaku, kukurydzy, pszenicy i żyta.

Pamiętaj, że właściwy wybór partnera to pierwszy krok do sukcesu w rolnictwie. Wybierz Agromarket Wiewiecko - zajmiemy się Twoim sukcesem.

Kup używaną maszynę rolniczą i zaoszczędź!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą używanych maszyn rolniczych. Posiadamy szeroki wybór sprzętu, który spełni wymagania każdego gospodarstwa. Kupując u nas, zyskujesz wiele korzyści!

Przewagi zakupu używanej techniki rolniczej:

 • Oszczędność kosztów: Wybierając używaną maszynę, możesz zaoszczędzić znaczną kwotę w porównaniu z zakupem nowej.
 • Wysoka jakość: Nasza oferta obejmuje sprzęt od renomowanych producentów, takich jak Kverneland, Väderstad, Amazone, Lemken, Case IH, Farmet, Müller, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność.
 • Wieloletnie doświadczenie: Nasz zespół specjalistów dba o to, aby każda maszyna była w doskonałym stanie i gotowa do pracy.
 • Duży wybór: W naszym asortymencie znajdziesz różne rodzaje maszyn rolniczych, dopasowanych do różnych potrzeb i rodzajów upraw.
 • Fachowe doradztwo: Nasi eksperci służą profesjonalnym doradztwem, abyś wybrał idealną maszynę, spełniającą Twoje oczekiwania.
 • Ekologiczne podejście: Kupując używaną technikę rolniczą, pomagasz w ograniczeniu zużycia surowców i wpływu na środowisko.
"Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajduje się link poniżej. Tam szczegółowo zapoznasz się z naszą ofertą. Skorzystaj z okazji i zainwestuj w używaną, wysokiej jakości technikę rolniczą już dziś! Kliknij tutaj, aby zobaczyć ofertę: www.traktorpool.pl/używany"

Zgoda Komisji Europejskiej na dopłaty do materiału siewnego 28.07.2023

Rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie, dzięki pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej będą mogli otrzymać dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmować wnioski do 14 sierpnia 2023 r.

Zasady przyznawania pomocy Dopłatami będą objęte następujące gatunki roślin uprawnych: zboża: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; ziemniak. Stawki dopłat Stawki dopłat zgodnie z przepisami wynoszą: 200 zł ? na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi; 300 zł ? na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi, z wyłączeniem soi; 500 zł ? na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją; 1200 zł ? na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany ww. gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

W przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 210 mln zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany będzie współczynnik korygujący (iloraz kwoty 210 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków).

Jak otrzymać pomoc? Pomoc może być udzielona na wniosek producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na jej stronie internetowej. Wnioski będzie można składać do 14 sierpnia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany można będzi