Agromarket

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wiewiecko, 30.03.2012 r.

W trybie art. 701 -705 Kodeksu Cywilnego zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony, pisemny na wykonanie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,6 MW w miejscowości Przemysław. Na realizację przedmiotowej inwestycji Inwestor uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1  Energia odnawialna i zarządzanie energią.

 1. Nazwa i adres (siedziba) Inwestora
  Biogaz Przemysław „ŁĄKROL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
  Wiewiecko 36C
  73-155 Węgorzyno
  Tel: 91 397 18 46, Fax: 91 397 11 44, e-mail: agromarket@inet.pl
 2. Lokalizacja inwestycji
  Miejscowość Przemysław, gmina Resko (działki nr 27/2 i 27/3), Powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie.
 3. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac budowlanych, dostawa i montaż urządzeń oraz uruchomienie biogazowni rolniczej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Szczegółowe warunki przetargu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty (SIWZ, procedury przetargowe, specyfikacje, projekt budowlany, kosztorysy oraz sposób kontaktów z Inwestorem) dostępne są w siedzibie Inwestora oraz będą udostępniane przez Inwestora drogą elektroniczną po uprzednim wysłaniu zapytania na adres e-mailowy: agromarket@inet.pl
 4. Informacja o zasadach postępowania
  Inwestor, przy wyborze wykonawcy nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Inwestor zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany warunków przetargu, w tym zmiany treści ogłoszenia, bez podania przyczyn.
 5. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać w sposób i na adres wskazany w SIWZ w terminie do dnia 30-04-2012

  Wybór oferty nastąpi w formie niejawnej w dniu 02-05-2012 w siedzibie Inwestora.

Data dodania 05.04.2012

1. Pytania dotyczące planu zagospodarowania:

na planie zagospodarowania są naniesione zbiorniki o oznaczeniach:  1a,1b,1c, 3a,3b,3c oraz zbiornik oznaczony jako 2 natomiast Legenda podaje oznaczenia: 1,2,3 jako zbiorniki fermentacyjne,  1abc jako " przegrody fermentacyjne" , 2 jako przegroda pofermentacyjna oraz 3abc jako przegroda pofermentacyjna.

Czy zamawiający może sprecyzować oznaczenia - numerację oraz Pojęcie " przegrody fermentacyjnej" i " przegrody pofermentacyjnej" ?

Agregaty BHKW w ilości 2szt mają być zabudowane w hali. Poniższe pytanie wynika z doświadczenia związanego z doborem wentylatorów do  odprowadzania ciepła oraz z ograniczeniem hałasu, który przy zabudowie w hali bez osłon dźwiękochłonnych jest bardzo duży i szczególnie w godzinach ciszy nocnej powoduje dyskomfort.

Odpowiedź
Instalacja obejmuje łącznie 7 zbiorników o średnicy podanej w zapytaniu .
1a, 1b, 1c, jako zbiorniki/przegrody fermentacyjne,  2- zbiornik/przegroda pofermentacyjny/fermentacja drugiego stopnia  oraz 3a, 3b, 3c, jako zbiorniki/przegrody pofermentacyjne/ odpadowe

Chłodzenie generatorów zabudowanych w hali, przy odpowiednim doborze wentylatorów jest dużo skuteczniejsze od chłodzenia generatorów w kontenerze. Oferta dotyczy generatorów wolno stojących w budynku z odpowiednio dobranym systemem wentylacyjnym bez zabudowy kontenerowej.

2) Czy zamawiający oczekuje aby agregaty zabudowane w hali były
jednocześnie w kontenerach dźwiękochłonnych?


Odpowiedź:
Nie, oferta dotyczy generatorów wolno stojących bez zabudowy kontenerowej zaś z osłonami dźwiękochłonnymi w pomieszczeniu generatorów

3) Czy zamawiający dopuszcza zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zbiorników wykonanych ze stali nierdzewnej. Zbiorniki tylko żelbetowe monolityczne.

4) Czy jest to błąd pisarski? Czy termin podlega negocjacji? Czy termin zawiera również uruchomienie procesów biologicznych do poziomu 92%?

Odpowiedź:
Termin podlega negocjacji. Ponieważ termin realizacji jest jednym z kryteriów proszę podać propozycje  Termin nie zawiera uruchomienia procesów biologicznych do poziomu 92%, tą część opisuje umowa.


5) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii innej niż  proponowana w projekcie budowlanym z uwagi na lepsze parametry i  zastosowane urządzenia i rozwiązania?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pewne zmiany charakterystyczne dla danego oferenta, cena może być podana za całą technologie, jednak musi być podzielona przynajmniej na główne elementy składowe oraz musi zawierać specyfikację z wyszczególnieniem ilościowo-jakościowym.

6) Czy w części technologicznej możemy podać cenę jedną Ryczałtową bez rozbijania na poszczególne elementy?

Odpowiedź:
jak 5

7) Czy projekt biogazowni jest finansowany ze środków NFOŚiGW?


Odpowiedź
NIE

8) Jaki jest procent dofinansowania ze środków pomocowych?

Odpowiedź
Nie związane przetargiem. W umowie można znaleźć wysokość dotacji.
(załącznik U1)

9) Czy wadium w wysokości 100.000zł ma być wpłacone w gotówce na konto zamawiającego? Czy może być wniesione w innej formie np gwarancji lub  ubezpieczenia?

Odpowiedź
Wadium wpłacone tylko w gotówce.


10) w załączniku B1 jest podana  grubość ścian zbiorników fermentacyjnych 10cm. Czy to jest prawidłowy wymiar, czy jest to omyłka pisarska?

Odpowiedź:
Jest to najprawdopodobniej omyłka. Grubość ścian żelbetowych 25cm

11) zamawiający w dziale VI SIWZ w kryterium doświadczenie przedstawia  następujący zapis: " referencje oraz świadectwa wydane przez Prezesa Urzędu Energetyki potwierdzające osiąganą przez instalację referencyjną moc"
Czy wystarczą potwierdzone referncje przez naszych klientów z UE?
Czy referencje będą uznane tylko z rynku polskiego?


Odpowiedź:
Świadectwa pochodzenia są brane pod uwagę jako jedno z kryteriów, ich brak nie eliminuje oferenta, niemniej jednak są one potwierdzeniem doświadczenia na rynku polskim, które dodatkowo punktujemy.

12) Czy instalacja grzewcza jest wbudowana w ścianę, czy może jest to instalacja montowana od wewnątrz zbiornika do ściany, czy jest to  instalacja montowana w dnie zbiornika?

Odpowiedź:
Instalacja grzewcza jest instalacją montowaną od wewnątrz zbiornika do ściany.

13) Czy zamawiający udostępni dokument informujący o prawomocnej decyzji środowiskowej, pozwoleniu na budowę, dokument mówiący o warunkach przyłączenia do sieci lokalnego operatora,  projekt budowlany z wszystkimi branżami?

Odpowiedź:
Patrz pliki do pobrania

14) Na planie zagospodarowania terenu nie ma silosu przejazdowego na  kiszonkę. Czy ten zakres jest wyłączony z ofertowania ?

Odpowiedź:
Tak

15) Czy zamawiający może podać rodzaj, ilość oraz zawartość suchej masy substratów, które będą dostarczane do biogazowni?

Odpowiedź:
Orientacyjne ilości substratów w tonach

Nawóz stały (obornik)              1 000
Kukurydza (kiszonka)            17 200
Wysłodki buraczane              10 000
Kiszonka z trawy              1 800
Buraki cukrowe                  5 000
Wywar gorzelniany              9 000
Gnojowica świń                  1 800

16) Jednym z wymagań zamawiającego jest utrzymanie pracy biogazowni na  poziomie nie niższym niż 92% potwierdzone warunkami gwarancji.

Czy zamawiający zagwarantuje wyjściowe stałe niezmienne parametry
substratów i potwierdzi to na piśmie?

Odpowiedź:
Tak


Dodano 06.04.2012
17) W związku z powtarzającymi się pytaniami oferentów odnośnie  dokumentacji projektowej Zamawiający dodał możliwość pobrania dokumentacji bezpośrednio ze strony internetowej.

Patrz pliki do pobrania

Dodano 11.04.2012
18) Czy ten zbiornik w hali 17 jest zbiornikiem do tak zwanej hydrolizy? Czy jest z instalacją do podgrzewania?

Odpowiedź:
Jeden zbiornik jest w hali 17, drugi na zewnątrz, w projekcie nie są
ogrzewane.

Dodano 25.04.2012
18) Czy można przedłużyć termin składania ofert?

Odpowiedź:
Nie ma możliwości zmiany terminu składania ofert.


Pliki do pobrania

1.    SIWZ + załączniki
2.    decyzje
3.    Projekt budowlany


Images: loga_ue.jpg