Agromarket - maszyny rolnicze, nawozy, skup i sprzedaż zbóż, środki ochrony roślin

--- NOWOŚĆ W OFERCIE - ładowarki teleskopowe Włoskiej firmy DIECI --- Części zamienne: CASE, MC CORMICK , Kverneland, Vaderstad Części robocze do maszyn: Kverneland, Vaderstad, Wielton i innych producentów zachodnich - lemiesze, dłuta, piersi, odkładnie, zęby i inne.

Zapytanie ofertowe na Dostawa oraz montaż separatora masy pofermentacyjnej

Wiewiecko, dn. 09.01.2013 r.
Zapraszam do złożenia oferty na:
Dostawa oraz montaż separatora masy pofermentacyjnej do biogazowni o mocy 1,6 MW zlokalizowanej w miejscowości Przemysław, gm. Resko powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie współfinansowanej ze środków Programu Regionalnego dla Rozwoju Pomorza Zachodniego, konkurs RPOWZ/4.1/2011/1, Oś Priorytetowa IV Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 4.1 Energia Odnawialna i Zarządzanie Energią.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż  wraz z uruchomieniem oraz szkolenie obsługi.


I. Informacje ogólne

1. Zamawiający
BIOGAZ PRZEMYSŁAW „ŁĄKROL”  SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wiewiecko 36C, 73-155 Węgorzyno

2. Dane zamawiającego Adres: ul. Wiewiecko 36C, 73-155 Węgorzyno
NIP: 253-032-41-48
REGON: 320966410
KRS: 0000379185
tel.:     91 39 71 846
fax:  91 39 71 144

strona internetowa: www.agromarketwiewiecko.pl/biogazownia.html

Adres email: agromarket@inet.pl

Uwaga: kontakt telefoniczny tylko w godzinach pracy zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30 na numer podany powyżej.

3.    Osoby odpowiedzialne za kontakt
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

a)    Marcin Szczęśniak tel. 91 39 71 846, 662 084 361 ,
@-mail: m.szczesniak@agromarketwiewiecko.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Dostawa oraz montaż separatora masy pofermentacyjnej do biogazowni o mocy 1,6 MW zlokalizowanej w miejscowości Przemysław, gm. Resko powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie współfinansowanej ze środków Programu Regionalnego dla Rozwoju Pomorza Zachodniego, konkurs RPOWZ/4.1/2011/1, Oś Priorytetowa IV Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 4.1 Energia Odnawialna i Zarządzanie Energią.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż  wraz z uruchomieniem oraz szkolenie obsługi.
(szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 ).

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dokonali wizji w terenie.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013.

5.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki: 
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

6.     W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 3.

Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:
1)  formularz ofertowy – załącznik nr 1
2)  szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
3)  oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 – załącznik nr 3

7.    Cenę, którą można podać w jednym z dwóch wariantów:
a)    całkowicie w PLN, z wyszczególnieniem wartości netto, podatku VAT oraz wartości brutto.
b)    częściowo lub całkowicie w walutach obcych, z wyszczególnieniem wartości netto, podatku VAT oraz wartości brutto. W celu porównania ofert, kwoty wyrażone w walutach obcych, zostaną przeliczone przez Zamawiającego według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

8.    Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

9.    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez wykonawcę. 

10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia,  przesunięcia  konkursu lub odrzucenia ofert  jeżeli  zajdą następujące okoliczności:
 1. cena  przedłożona  przez  wybranego  Oferenta  przewyższy  kwotę,  którą  Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 2. pojawiły  się  istotne  okoliczności  powodujące,  że  prowadzenie  postępowania  lub wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było wcześniej przewidzieć,
 3. postępowanie  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej  umowy  w sprawie zamówienia,
 4. wystąpiły  okoliczności  po  stronie  Zamawiającego,  na  które  nie  miał  wpływu,  które  wpływają jednak na brak możliwości realizacji zadania,
 5. z jakichkolwiek przyczyn zawarcie umowy stało się bezprzedmiotowe.
W   przypadku   unieważnienia   postępowania   konkursowego   Zamawiający   zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

12. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na separator masy pofermentacyjnej” 

13. Termin składania ofert upływa dnia 23 stycznia 2013 r. o godz. 15.00, oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego.

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego. 

15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.  

17. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.  W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.Załączniki:
 1. formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 3. oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6 – załącznik nr3
 4. Wzór umowy  – Wzór umowy
Images: loga_ue.jpg