Agromarket - maszyny rolnicze, nawozy, skup i sprzedaż zbóż, środki ochrony roślin

--- NOWOŚĆ W OFERCIE - ładowarki teleskopowe Włoskiej firmy DIECI --- Części zamienne: CASE, MC CORMICK , Kverneland, Vaderstad Części robocze do maszyn: Kverneland, Vaderstad, Wielton i innych producentów zachodnich - lemiesze, dłuta, piersi, odkładnie, zęby i inne.

Zapytanie ofertowe - wykonanie studium wykonalności

Zapytanie ofertowe

dot.  wykonanie studium wykonalności   dla farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp.

Energia Suliszewice  Sp.zo.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie studium wykonalności  dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp w miejscowości Niegrzebia.

 

1.       Zamawiający:

ENERGIA SULISZEWICE  Sp. z o.o.

Wiewiecko 36 C

73-155 Węgorzyno

NIP 2530338400

 

2.       Osoby odpowiedzialne za kontakt

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

 

a)    Marcin Szczęśniak tel. 91 39 71 846, 662 084 361 ,

@-mail: m.szczesniak@agromarketwiewiecko.pl

 

Uwaga: kontakt telefoniczny tylko w godzinach pracy zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30 na numer podany powyżej.

 

3.       Przedmiot zamówienia:

Firma Energia Suliszewice  Sp.zo.o. z siedzibą w Wiewiecku  zarejestrowaną pod numerem KRS  0000611366 posiadająca nr NIP  2530338400  oraz REGON  364140710 zaprasza do składania ofert na usługę  wykonania studium wykonalności  dla projektu  pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp w miejscowości Niegrzebia” planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16

Konkurs realizowany jest przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Tematem zadania jest wykonanie usługi w zakresie przygotowania studium wykonalności dla projektu Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp w miejscowości Niegrzebia wraz z infrastrukturą techniczną w ramach ogłoszonego konkursu.  Farma fotowoltaiczna realizowana będzie na działce nr 17/49  zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Niegrzebia , gm. Łobez, pow. Łobeski.  Studium Wykonalności należy opracować zgodnie z  obowiązującymi wytycznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia oraz przekazywania mu wszystkich informacji mogących mieć wpływ na przygotowany Projekt i jego oceną punktową.

Studium  wykonalności  powinny  być  dostarczone  w  formie papierowej oraz  w dwóch egzemplarzach  w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w plikach (.pdf), (.doc) lub równoważnych, analiza ekonomiczno- finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel (.xlsx) lub równoważnym. 

Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia osobiste spotkania konsultacyjne z Wykonawcą. Spotkania te będą odbywać się na każde wezwanie Zamawiającego. Na spotkaniu będą omawiane założenia i zasady realizacji projektu oraz wykonawca będzie przedstawiał postęp prac. Koszty związane z uczestnictwem w spotkaniach pokrywa Wykonawca.

4.       Miejsce i termin składania ofert.

Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: E-MAIL: m.szczesniak@agromarketwiewiecko.pl,   kuriera na adres siedziby firmy zamawiającego lub doręczyć osobiście do  5 maja 2016.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia postepowania ofertowego i wybór Oferenta nastąpi nie później niż dnia 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.agromarketwiewiecko.pl/    w zakładce Energia Suliszewice dnia: 26.04.2016

 

5.       Opis wymagań, jakie powinien spełnić wykonawca – warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c)       Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeśli wykaże wykonanie, co najmniej 4 usług polegających na wykonaniu studium wykonalności dla projektu składanego o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 2014-2020.

d)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

6.       Termin wykonania zadania.

do 20 maja 2016.

 

7.       Kryteria oceny i wyboru ofert

a)      Kryterium oceny ofert (100%) – cena za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu do składania ofert – liczona w PLN.

 

8.       Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zwierać datę sporządzenia oferty, dane oferenta (nazwa, adres, dane kontaktowe, numer NIP), cenę usługi netto i brutto, termin wykonania usługi, warunki płatności.

 

9.       Wynik postepowania:

O wyniku postepowania Zamawiający poinformuje wykonawców oraz zamieści informację na stronie internetowej: http://www.agromarketwiewiecko.pl/

 

10.   Warunki wykluczenia

Zamawiający wykluczy oferty od Oferentów powiązanych ze sobą osobowo lub kapitałowo. Oferty nie mogą być składane przez spółki lub osoby powiązane kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.

 

11.   Inne

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

b)      Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od kwot zawartych w ofertach pierwotnych.

c)       Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.