Agromarket - maszyny rolnicze, nawozy, skup i sprzedaż zbóż, środki ochrony roślin

--- NOWOŚĆ W OFERCIE - ładowarki teleskopowe Włoskiej firmy DIECI --- Części zamienne: CASE, MC CORMICK , Kverneland, Vaderstad Części robocze do maszyn: Kverneland, Vaderstad, Wielton i innych producentów zachodnich - lemiesze, dłuta, piersi, odkładnie, zęby i inne.

Zapytanie ofertowe - projekt farmy fotowoltaicznej

Wiewiecko 15.04.2016

Zapytanie ofertowe

dot.  wykonanie projektu budowlanego  dla farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp.

Energia Suliszewice  Sp.zo.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp w miejscowości Niegrzebia.

1.       Zamawiający:

ENERGIA SULISZEWICE  Sp. z o.o.
Wiewiecko 36 C
73-155 Węgorzyno

NIP 2530338400

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.agromarketwiewiecko.pl/    w zakładce Energia Suliszewice dnia: 15.04.2016 

2.       Osoby odpowiedzialne za kontakt

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

a)    Marcin Szczęśniak tel. 91 39 71 846, 662 084 361 ,

@-mail: m.szczesniak@agromarketwiewiecko.pl

Uwaga: kontakt telefoniczny tylko w godzinach pracy zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30 na numer podany powyżej.

3.       Przedmiot zamówienia:

Firma Energia Suliszewice  Sp.zo.o. z siedzibą w Wiewiecku  zarejestrowaną pod numerem KRS  0000611366 posiadająca nr NIP  2530338400  oraz REGON  364140710 zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp w miejscowości Niegrzebia”.

Tematem zadania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji naziemnej o mocy 2MWp wraz z infrastrukturą techniczną.  Farma fotowoltaiczna realizowana będzie na działce nr 17/49  zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Niegrzebia , gm. Łobez, pow. Łobeski. Projekt nie obejmuje przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

mapa_energia
Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji na tle okolicznych miejscowości.
http://maps.google.pl/

Gmina Łobez położona jest w środkowej części wojew. Zachodniopomorskiego. Graniczy od północy z gminą Resko i Świdwin, od zachodu z gminą Radowo Małe, od południa z gminą Węgorzyno i od wschodu  z gminą Drawsko i Brzeźno. Leży na styku powiatów: Gryfice, Świdwin i Drawsko Pomorskie.

Obszar działki nr 17/49 przeznaczony pod inwestycję zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów są to w większości grunty orne. Inwestor jest właścicielem wymienionej działki.

Całość inwestycji realizowana będzie na gruntach klas IV, V i VI.  Obecnie częściowo teren przeznaczony  pod inwestycję jest wyłączona z produkcji rolnej.

Aktualnie na terenie planowanym pod inwestycję nie ma żadnych obiektów budowlanych. W bliskim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie występuje też zabudowa mieszkaniowa, ani mieszkaniowo – usługowa. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są  w odległości około 200 m od granicy działki Inwestora.

Teren inwestycji graniczy wyłącznie z terenami otwartych pól uprawnych.

pole_ener
Zdjęcie 1. Widok na dz.17/49  objętą przedsięwzięciem, uprawa traw( czerwiec 2013r).

mapa_geo
Rysunek 2. Obszar inwestycji na części działki nr 17/49. Źródło Geoportal.

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym. Projekt należ dostarczyć w formie papierowej 4 egzemplarze oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD.

4.       Termin wykonania zamówienia, kryterium oceny ofert.

a) Termin wykonania zamówienia - Do 3 maja 2016.

b) Kryterium oceny ofert (100%) – cena za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu do składania ofert – liczona w PLN.

5.       Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zwierać datę sporządzenia oferty, dane oferenta (nazwa, adres, dane kontaktowe, numer NIP), cenę usługi netto i brutto, termin wykonania usługi.

6.       O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki.

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.       Miejsce i termin składania ofert.

Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: E-MAIL: m.szczesniak@agromarketwiewiecko.pl,   kuriera na adres siedziby firmy zamawiającego lub doręczyć osobiście do  25  kwietnia  2016.

8.       Załączniki.